SERWIS I NAPRAWA

Regulamin świadczenia usług serwisowych w serwisie Delmet

Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z usług serwisowych świadczonych przez serwis hulajnogi.delmet.pl:

§1 Informacje o serwisie

1. Właścicielem serwisu hulajnogi.delmet.pl jest: Delmet Senftleben S.K.A., 64-100 Leszno, ul. Leśna 1, numer NIP 6971011481 oraz REGON 410254128
2. Tel. +48 726 727 270
3. e-mail: serwis@delmet.pl

§2 Definicje

1. Klient – każdy podmiot dostarczający swój sprzęt elektryczny do serwisu Delmet w celu naprawy lub serwisu.
2. Serwisant/Serwis – pracownik/ firma Delmet Senftleben S.K.A., 64-100 Leszno, ul. Leśna 1.
3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
4. Umowa serwisowa – Zlecenie naprawy zawarte z klientem w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej serwisu Delmet.

§3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem umowy serwisowej.
2. Warunkiem zawarcia umowy serwisowej jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

§4 Kontakt z serwisem

1. Adres: 64-100 Leszno, ul. Leśna 1
2. Adres e-mail: serwis@delmet.pl
3. Numer telefonu: +48 726 727 270
4. Klient może porozumieć się z serwisem za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.
5. Godziny pracy serwisu 6:00 -17:00.

§5 Procedura naprawy

1. Klient dostarcza sprzęt do siedziby Serwisu pod adresem określonym w §4.
2. Serwisant wypełnia przy Kliencie kartę „Zlecenia naprawy” i wręcza ją klientowi.
3. Po wypełnieniu przez Serwisanta karty „Zlecenia naprawy”, Klient zobowiązany jest do zapóźnia się z jej treścią i podpisem akceptuje warunki Regulaminu serwisu Delmet.
4. Sprzęt zostanie poddany ekspertyzie, pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
5. Klient zostanie poinformowany o usterce i przewidywanym koszcie naprawy.
6. Po akceptacji przez klienta kosztów naprawy, Serwis przystępuje do naprawy/serwisu sprzętu.
7. W przypadku braku akceptacji, Klient ponosi tylko koszty ekspertyzy, za którą płaci w momencie odbioru sprzętu.
8. Po ukończeniu usługi, Serwis informuje Klienta, o całkowitym koszcie usługi. Sprzęt jest gotowy do odbioru.
9. Klient po okazaniu karty „Zlecenia naprawy”, odbiera sprzęt i płaci za usługę. Warunkiem koniecznym odbioru sprzętu jest okazanie karty „Zlecenia naprawy”.
10. Regulamin Serwisu dostępny jest w formie fizycznej, na terenie firmy Delmet. Klient akceptuje regulamin Serwisu podczas podpisywania zlecenia naprawy, co stanowi integralną cześć umowy serwisowej.

§6 Odbiór sprzętu, przechowywanie

1. Po ukończeniu czynności naprawy/serwisu, Serwis kontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia terminu odbioru sprzętu.
2. Sprzęt przechowywany jest bezpłatnie, 30 dni od daty ukończenia naprawy/serwisu, po tym okresie za kolejne 30 dni naliczone zostaną koszty przechowywania w wysokości 100 zł.
3. Po 60 dniach od daty ukończenia naprawy/serwisu sprzęt, po upływie tego terminu, zostaje uznany za porzucony przez właściciela, w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.
4. Porzucony sprzęt przez Klienta zostaje zutylizowany. Koszty utylizacji porzuconego sprzętu ponosi Klient. Klient zostanie o nich poinformowany. Serwis wystawi odpowiedni dokument obciążający Klienta, wartością utylizacji.

§7 Płatności

1. Klient jest zobowiązany dokonania zapłaty za wykonaną usługę.
2. Serwis wystawia odpowiedni dokument na podstawie, którego dokonuje się rozliczenia za usługę.
3. Nie wywiązanie się z umowy serwisowej przez Klienta, będzie podstawą, do wszczęcia postępowania karnego, celem odzyskania poniesionych kosztów przez serwis.
4. Płatności można uregulować przy odbiorze w punkcie serwisowym określonym w §4

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.
3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
4. Delmet Senftleben S.K.A., 64-100 Leszno, ul. Leśna 1 zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych lub innych komplikacji uniemożliwiających wykonanie usługi.
5. Do odebrania sprzętu z serwisu wymagane jest przedstawienie Karty zlecenia serwisu/naprawy.
6. Powyższy Regulamin jest umową na podstawie, której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin.

Skontaktuj się z nami

tel. 726 727 270
pon-pt 7-16
sob 6-13

DELMET
ul. Leśna 1
64-100 Leszno